วัตถุประสงค์

1. เพื่อการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรมของแพทย์

3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

4. เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

5. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนวันศรีนครินทร์

ความเป็นมา

      เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผ้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายจำนวน 2,110,000 บาท เป็นทุนสำหรับจัดตั้งเริ่มแรก โดยได้จัดให้มีกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี อาทิเช่น รายการพิเศษวันศรีนครินทร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ การแข่งขันกีฬาการกุศลชนิดต่างๆ ได้แก่ กอล์ฟ เปตอง โบว์ลิ่ง วิ่งมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ การแข่งขันม้า กิจกรรมบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ชนบท การตรวจสุขภาพพิเศษประจำปี และจัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

      ในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของประเทศทำให้ผู้ป่วยรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมกันได้มากขึ้น โดยใช้ช่องทางบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น คณะกรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยด้วยเจตจำนงอันสูงยิ่งที่จะธำรงไว้ซึ่งความสำคัญและความหมายแห่ง “วันศรีนครินทร์” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จย่าให้ประจักษ์แจ้ง และสถิตในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

      “กองทุนวันศรีนครินทร์” จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์และความผาสุกให้เกิดแก่ ประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างดีในสังคมสนองพระราชปณิธานในสมเด็จย่า เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์และศรีสง่าแห่ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” ให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนวันศรีนครินทร์ และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงรับ “กองทุนวันศรีนครินทร์” อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาค

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ร่วมบริจาคกองทุนวันศรีนครินทร์

ติดต่อเรา

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4336-3688, 0-4336-3130 E-mail : swf@kku.ac.th Line: @srinagarindkk